Privaatsuspoliitika

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolev Privaatsuspoliitika (Konfidentsiaalsuspoliitika) (edaspidi tekstis - "Poliitika") kehtib kõikide ettevõtte - piiratud vastutusega osaühingu Paulmann-Gaisma (edaspidi tekstis - turpmāk "Meie", "Meile") "Veebisaidi" (edaspidi tekstis "Veebisait") "Kasutajate" (ed aspidi tekstis - "Teie", "Teile").

Enne tellimuse edastamist lugege käesolev Poliitika hoolikalt läbi.

Me võime teha selles aja jooksul muudatusi, seepärast lugege see enne uute ostude tegemist uuesti läbi.

 

Vastavalt andmekaitse üldmääruse sätetele käsitletakse isikuandmetena igasugust informatsiooni, mida võib kasutada isikusamasuse tuvastamiseks, samuti igasugust informatsiooni juba tuvastatud isiku kohta.

Meie veebisaidi teenuste kasutamisel esitate oma isikuandmed, samuti annate õiguse neid töödelda ja kasutada Konfidentsiaalsuspoliitika ja "Kasutustingimuste" (edaspidi tekstis - "Tingimused") kohaselt.

 

Me kohustume kaitsma meie klientide ja veebisaidi külastajate, seal hulgas Teie, privaatsust ja turvalisust. Meie veebisaiti kasutades olete meie vastu üles näidanud usaldust. Me hindame seda väga ning austame Teie isikuandmete privaatsuse ja konfidentsiaalsuse tähtsust.

Me järgime isikuandmete minimiseerimise põhimõtet - me ei nõua, ei kogu ega töötle isikuandmeid, mis pole vajalikud kaupade soetamiseks, teenuste osutamiseks või teabe saamiseks.

Me austame Teie privaatsust ja teeme kõik võimaliku, et Teie tagada Teie isikuandmete turvaline säilitamine.

Me ei saada soovimatuid kirjasid ega luba mitte mingil juhul ükskõik missuguste Teie isikuandmete (nimi, aadress, e-posti aadress jne.) müüki, laenutamist/rentimist või üleandmist kolmandatele isikutele.

Kolmandatele isikutele võidakse teavat avaldada üksnes seadusliku päringu, lepingu või Teie nõusoleku alusel.

 

Te vastute tellimuse esitamisel või klienditeenistusega suheldes informatsiooni tõesuse eest. Te kinnitate, et olete vähemalt 16 aastat vana, samuti kohustute mitte tegema mitte mingisuguseid veebisaidi turvalisuse vastu suunatud toiminguid. Me ei vastuta Teie poolt esitatud ebaõigete, ebatäielike või vigaste andmete eest. Meie veebisaiti kasutades ja/või kaupu ja/või teenuseid ostes Te kinnitate, et saate aru vastavast poliitikast ning nõustute end veebisaidi muutustega kursis hoidma.

 

Kui Te ei nõustu käesoleva poliitikaga või selle mingite definitsioonidega, siis palume meie veebisaidi teenuseid mitte kasutada.

 

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

 

Te esitate ostu vormistamisel või klienditeenistusega suheldes oma isikut puudutavad andmed. Ostu vormistamisel on isikuandmete esitamine kohustuslik, ilma selleta pole ostu võimalik teha.

Me kogume ja säilitame järgmisi andmeid: - kliendi eesnimi ja perekonnanimi; - telefoninumber; - e-posti aadress; - kaupade või teenuste tarneaadress.

Me töötleme, kuid ei säilitada küpsiseid ("cookies").

Isiklikku informatsiooni kasutatakse üksnes täisväärtuslikuks teenuste osutamiseks ning klientidega suhtlemiseks.

Me võime Teie isikut puudutavat informatsiooni saada üksnes Teilt ja ainult siis, kui Te kasutate meie veebisaidi teenuseid, näiteks: tellimuse registreerimisel, kui Te suhtlete klienditeenistusega (kasutades tagasiside vormi või e-posti).

 

MAKSEID PUUDUTAV TEAVE

Kaupade ja teenuste eest tasumisel võime koguda ja töödelda järgmist informatsiooni: - Teie pangakonto number; - panga nimi; - Teie telefoninumber; - e-posti aadress.

ANDMETÖÖTLUSE VAJALIKKUS

Me kasutame Teie kohta kogutavat informatsiooni: - meie kaupade ja teenuste müümiseks; - Teie tellimuse õigeks töötlemisels ning kohaletoimetamiseks; - garantiihoolduse ja garantiijärgse teeninduse tagamiseks; - Teie küsimustele vastamiseks ning Teie teavitamiseks; - tagamaks Teie isikustatud ligipääsu meie veebisaidile; - Teie konto haldamiseks meie veebisaidil (kui see on olemas); - veebisaidi kasutamist puudutava anonüümse statistika ettevalmistamiseks.

ANDMETE SÄILITAMISE AEG

Me säilitame kliendi isikut puudutavat teavet meie veebisaidil 10 aastat: - tagamaks soetatud kauba garantiihooldust ja garantiijärgset teenindust; - Teiega suhtlemiseks vastava nõude korral; - raamatupidamisoperatsioonide teostamiseks; - Teie rakenduste ja õiguste haldamiseks.

Kui Te ei nõua oma isikuandmete kustutamist (kasutades veebisaiti või tulles selleks isiklikult piiratud vastutusega osaühingu Paulmann-Gaisma bürosse, võttes kaasa isikuttõendava dokumendi), siis 10 - aastase tähtaja möödumisel Teie isikuandmed hävitatakse.

Meie veebisaidil tehtud tellimuse täitmiseks kasutatakse Teie isikuandmete töötlemiseks samuti ärihaldussüsteemi.

Isikuandmeid töödeldakse ärihaldussüsteemis nii kaua, kuni seda nõuab ärihooldussüsteemi haldusleping, täitmaks sellest tulenevaid kohustusi (funktsioonide ja teenuste tagamine).

Ärihaldussüsteemi hoolduslepingu lõppemisel kõik isikuandmed ning nende koopiad andmekandjatel kustutatakse, kui kehtivad õigusaktid ei pane andmetöötlejale isikandmete säilitamise kohustust.

ANDMETE SÄILITAMISE KAITSE

Meie veebisaiti säilitatakse maailma ühes kõige usaldusväärsemas arvutikeskuses. Me kasutame Teie isikuandmete kaitsmiseks kõiki võimalusi, mida pakub meile vastavate teenuste osutaja, seal hulgas pidevat füüsilist kaitset sanktsioneerimata ligipääsu vastu ning ööpäevaringset šifreerimist.

Meie veebisaidi turvalisuse tagamiseks kasutatakse järgmisi meetmeid: - šifreeritud andmeedastus, kasutades SSL-standardit; - isikuandmeid säilitatakse serverites šifreeritud kujul; - Teie isikuandmed anonümiseeritakse automaatselt pärast tellimuse lõpetamist (tarnimist, tühistamist või tagastamist); - ligipääs isiklikule teabele ja isikuandmetele on piiratud, seda on võimalik teha üksnes volitatud töötajatel, kasutades 2FA (kaheastmeline autentimine) ja SSH võtmetega autentimist; - andmekeskuse töötajatel puudub füüsiline ligipääs ja/või kaugligipääs meie veebisaidi serveritele; - toimub objekti ööpäevaringne mehitatud valve, kehtivad pidevad ligipääsupiirangud; - andmetöötluskeskuse ööpäevaringne videovalve; - biomeetriline ligipääsukontroll (ühes kaheastmelise autentimisega).

ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Kolmandad isikud võivad olla andmekeskused, tugiteenuste osutajad, tarneteenuste osutajad, pilveteenuste osutajad, isikuandmete töötlejad, kes aitavad meil Teile teenuseid osutada.

Andmetöötlejatele antakse igal juhul üle üksnes konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks vajalik andmemaht. Meiega seotud kolmandad isikud võivad Teie isikuandmeid töödelda üksnes kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks ega või neid ilma meie nõusolekuta kasutada teistel eesmärkidel või üle anda kolmandatele isikutele. Andmetöötlejad tagavad Teie isikuandmete kaitse kehtivate normatiivaktide ja piiratud vastutusega osaühinguga Paulmann-Gaisma sõlmitud kirjaliku kokkuleppe kohaselt.

Isikuandmeid võidakse üle anda pädevatele riigivõimu-ja valitsusasutustele, seal hulgas õiguskaitseasutustele, näiteks, politseile või mõnele muule õigusjärelevalveasutusele, ent seda ainult konkreetse vajaduse korral ning lähtudes normatiivaktidega kehtestatud korrast.

ANDMETE EDASTAMINE TEISELE RIIKIDELE

Teie isikuandmeid ei või üle anda kolmandatele riikidele. Isikuandmete ja teiste kasutajate andmete väljastamine võib toimuda üksnes seadusliku päringu alusel.

"KÜPSISTE" (COOKIES) POLIITIKA

Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te saiti külastate. See võimaldab veebisaidil jätta meelde teie toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, kirjasuurus ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea te neid iga kord uuesti sisestama, kui saidile tagasi tulete või lehekülgi sirvite. Üksikasjalikum teave küpsiste kohta: www.cookiecentral.com

KUIDAS "KÜPSISEID" (COOKIES) KASUTATAKSE

Me kasutame alalisi küpsiseid ja sessiooniküpsiseid, et: - parendada osutatud teenuste kvaliteeti; - tuvastamaks uusi või olemasolevaid kliente;

- pidamaks meeles Teie eelistuste seadistusi, näiteks kaupade nimistu kuvamiseks; - pidamaks meeles, kas olete juba vastanud hüpikmenüü küsimustele (et mitte küsida seda teistkordselt); - pidamaks meeles, kas Te nõustute (või mitte) kasutama meie veebisaidil meie "küpsiseid"; - saatmaks Teile huvidele kõige enam vastavaid reklaamsõnumeid; - kogumaks usaldusväärsust teavet Veebisaidi kasutamise kohta, mis võimaldab meil hinnata, kuivõrd hästi vastab veebisait kasutajate vajadustele ning teha vajalikke parendusi; - analüüsimaks Teie veebikülastusi ning millist kasutaja konfidentsiaalsust tagavat riistvara Te kasutasite.

Sisselülitatud "küpsised" pole veebisaidi põhifunktsioonide toimimiseks kohustuslikud, ent need tagavad Teile veebisaidi parema kasutamise. Te võite "küpsised" ükskõik missugusel ajal kustutada või blokeerida. Sel juhul pole mõnel antud veebisaidi funktsioonil võimalik õigesti töötada.

"Küpsistega" seotud informatsiooni ei kasutata Teie isiku tuvastamiseks, kogutud andmeid säilitatakse meie järelevalvel. "Küpsiseid" ei kasutata peale nimetatute mingitel muudel eesmärkidel.

KASUTAJA ÕIGUSED

Isikuandmete kaitset käsitlevad normatiivaktid, seal hulgas andmekaitse üldmäärus, annavad Teile mitmed õigused, meie, seevastu, peame tagama, et Teil oleks võimalik õigusi kasutada.

- Teil on õigus nõuda Teid puudutava teabe koopiat, et kontrollida säilitatava informatsiooni teabe täpsust ja/või neid parendada või värskendada; - Te võite ükskõik millal keelduda e-postiga saadetud sõnumite vastuvõtmisest, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile: paulmann@latnet.lv või kasutades veebisaiti; - kui Teie isikuandmeid kasutatakse Teie nõusolekul, on Teil ükskõik millal õigus oma nõusolek tagasi võtta, mis on andmetöötluse lõpetamise aluseks; - Teil on õigus saada kinnitus Teie isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda töödeldud andmetega, samuti saada teavet töötlemise eesmärkide, töötlemisperioodi, andmete päritolu, andmete tähenduse kohta, samuti selle kohta, millised tagajärjed kaasnevad Teile andmetöötlusega; -Te võite nõuda oma isikuandmete täielikku kustutamist (kui see pole vastuolus Läti Vabariigi seadusandlusega).

Me rakendame Teie konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitsel Teie isikusamasuse tuvastamiseks nõutavaid meetmeid, enne kui esitame isikuandmeid Teie päringu kohaselt. Me võime paluda Teil esitada isikut tõendav dokument ja/või isiklikult meie büroosse tulla. Kui Te ei suuda oma isikusamasust tõendada, võime Teie taotluse tagasi lükata. Me kasutame kõiki mõistlikke meetmeid, et 30 päeva jooksul pärast Teie ligipääsutaotluse kättesaamist tagada seadusega ette nähtud ligipääs Teie isikuandmetele, mida me säilitame.

Te peate mõistma ning aktsepteerima oma isikuandmete kustutamisega seotud riske, näiteks: - meil pole võimalik tuvastada Teid kui klienti, kui Te võtate ühendust klienditeenindusega ja garantiiteenistusega; - kui soovite pöörduda garantiihooldust osutavasse keskusesse, võib Teie ostu tuvastamine osutuda raskendatuks või võimatuks; - ostudokumentide kaotsiminekul võib nende taastamine osutuda keeruliseks või täiesti võimatuks; - muud riskid.

KES VASTUTAB TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISE EEST?

Andmehaldur ja isikuandmete töötlemise eest vastutavad isikud on piiratud vastutusega osaühing Paulmann-Gaisma, aadress: Riia, Ģertrūdes 53-11, LV-1011, Läti Vabariik, samuti veebisaidi  Rīga,Latvija, samuti veebisaidi pidaja, samuti ärihaldussüsteemi pidaja ning transporditeenuseid osutavad ettevõtted, kellele edastatakse konkreetse tellija tellitud kauba tarnimiseks osutatud tarneaadressile vajalik informatsioon. Kui Teil tekivad küsimused Teie isikuandmete töötlemise kohta, siis kirjutage e-posti aadressile: paulmann@latnet.lv

Kui Teil on pretensioone, mis puudutavad isikuandmete töötlemist meie ettevõttes, siis on Teil õigus esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTUSED

Me vaatame regulaarselt üle oma konfidentsiaalsuspoliitikat. Kõik muudatused avaldatakse käesoleval veebisaidil. Käesolev konfidentsiaalsuspoliitika jõustus 24. mail 2018. aastal, käesolevat konfidentsiaalsuspoliitikat uuendati viimast korda 24. mail 2018. aastal.